13. prosince 2022
2 minuty čtení

Zábavná pyrotechnika, několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit

Období vánočních svátků a konec roku vždy přináší značný zájem o koupi výrobků zábavní pyrotechniky.  Proto i policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina upozorňují na případná rizika spojená s užíváním těchto výrobků. Při jejich používání pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinili.

Proto pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku. Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky.

V konečném důsledku může osoba nedovoleným zacházením se zábavní pyrotechnikou zapříčinit jinému usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti či ublížení na zdraví z nedbalosti, ale také trestný čin poškození cizí věci.
Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozením vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádů několika set tisíc.

Zdroj: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Foto: freepik.cz